page = GetHandler::getPage(); if($this->page == "home" || $this->page == "linkruilen" || $this->page == "admin" || $this->page == "contact" || $this->page == "adverteren" || $this->page == "voorwaarden") $this->TPLFILE = $this->page.".tpl"; else $this->TPLFILE = "page.tpl"; $this->tpl = new TemplatePower ($this->TPLFILE); $this->tpl->prepare (); $this->parse(); } public function parseColumn($location,$number) { $aSql="SELECT id,name FROM links_cat ORDER BY id LIMIT $this->numbertotal,$number"; $aSql_query = mysql_query($aSql); while($aObj = mysql_fetch_object($aSql_query)) { $this->tpl->newblock ($location); $this->tpl->assign ("cattitel",$aObj->name); $this->tpl->assign ("cattitelurl",$aObj->id."/".str_replace("'","",str_replace(" ","_",$aObj->name))); $bSql="SELECT name,url,tip FROM links WHERE cat_id='".$aObj->id."' AND accept LIKE 'yes' ORDER BY id"; $bSql_query = mysql_query($bSql); while($bObj = mysql_fetch_object($bSql_query)) { $this->tpl->newblock ("link_".$location); $this->tpl->assign("naam",$bObj->name); $this->tpl->assign("url",$bObj->url); if($bObj->tip=="yes") $this->tpl->assign("class", " class=\"tip\""); } } $this->numbertotal = $this->numbertotal+$number; } public function parseAdverteren() { if($_POST[submit]) { $error = false; $name = htmlspecialchars($_POST[name], ENT_QUOTES); $url = htmlspecialchars($_POST[url], ENT_QUOTES); $url_banner = htmlspecialchars($_POST[url_banner], ENT_QUOTES); $email = htmlspecialchars($_POST[email], ENT_QUOTES); if($_POST[name]=="") { $error = true; $nameerror = "U moet uw websitenaam invullen."; } if(!ereg("^http://.+\..+$",$_POST[url])) { $error = true; $urlerror = "U moet uw websiteurl correct invullen."; } if(!ereg("^http://.+\..+$",$_POST[url_banner])) { $error = true; $url_bannererror = "U moet de url van uw banner correct invullen."; } if(($_POST[type]=="468x60" && $_POST[location]=="links") || ($_POST[type]=="234x60" && $_POST[location]=="links") || ($_POST[type]=="120x600" && $_POST[location]=="onderaan") || ($_POST[type]=="120x600" && $_POST[location]=="bovenaan") || ($_POST[type]=="120x300" && $_POST[location]=="onderaan") || ($_POST[type]=="120x300" && $_POST[location]=="bovenaan")) { $error = true; $advertentieerror = "Een banner met formaat ".$_POST[type]." kan niet ".$_POST[location]." worden geplaatst."; } if(!ereg("^.+@.+\..+$",$_POST[email])) { $error = true; $emailerror = "U moet uw emailadres correct invullen."; } if($error) { $this->tpl->newblock("beginform"); $this->tpl->assign ("namevalue",$name); $this->tpl->assign ("nameerror",$nameerror); $this->tpl->assign ("urlvalue",$url); $this->tpl->assign ("urlerror",$urlerror); $this->tpl->assign ("url_bannervalue",$url_banner); $this->tpl->assign ("url_bannererror",$url_bannererror); $this->tpl->assign ("advertentieerror",$advertentieerror); $this->tpl->assign ("emailvalue",$email); $this->tpl->assign ("emailerror",$emailerror); $aSql="SELECT type FROM banner_type ORDER BY id"; $aSql_query = mysql_query($aSql); while($aObj = mysql_fetch_object($aSql_query)) { $this->tpl->newblock("type"); $this->tpl->assign ("type",$aObj->type); if($aObj->type=="tekstlink") $this->tpl->assign ("typename",$aObj->type); else $this->tpl->assign ("typename","banner ".$aObj->type); if($aObj->type == $_POST[type]) $this->tpl->assign("geselecteerd", " selected=\"selected\""); } $aSql="SELECT location FROM banner_location ORDER BY id"; $aSql_query = mysql_query($aSql); while($aObj = mysql_fetch_object($aSql_query)) { $this->tpl->newblock("locatie"); $this->tpl->assign ("locatie",$aObj->location); if($aObj->location == $_POST[location]) $this->tpl->assign("geselecteerd", " selected=\"selected\""); } $aSql="SELECT page FROM banner_page ORDER BY id"; $aSql_query = mysql_query($aSql); while($aObj = mysql_fetch_object($aSql_query)) { $this->tpl->newblock("pagina"); $this->tpl->assign ("pagina",$aObj->page); if($aObj->page == $_POST[page]) $this->tpl->assign("geselecteerd", " selected=\"selected\""); } } else { $insert = "INSERT INTO ads (name, url, url_banner, banner_type, banner_location, banner_page, email) VALUES ('$name', '$url', '$url_banner', '$_POST[type]', '$_POST[location]', '$_POST[page]', '$email')"; $query = mysql_query($insert)or die(mysql_error()); mail("info@websitepromoten.be", "Adverteren - Aanvraag", "Hallo webmaster, De website met volgende gegevens wil adverteren op Website Promoten: Naam website: $name Url website: $url Url banner: $url_banner Type banner: $_POST[type] Locatie banner: $_POST[location] Pagina banner: $_POST[page] E-mailadres: $email ", "From: $name<$email>\nReturn-path: $email"); $this->tpl->newblock("eindeform"); } } else { $this->tpl->newblock("beginform"); $this->tpl->assign ("urlvalue","http://"); $this->tpl->assign ("url_bannervalue","http://"); $aSql="SELECT type FROM banner_type ORDER BY id"; $aSql_query = mysql_query($aSql); while($aObj = mysql_fetch_object($aSql_query)) { $this->tpl->newblock("type"); $this->tpl->assign ("type",$aObj->type); if($aObj->type=="tekstlink") $this->tpl->assign ("typename",$aObj->type); else $this->tpl->assign ("typename","banner ".$aObj->type); } $aSql="SELECT location FROM banner_location ORDER BY id"; $aSql_query = mysql_query($aSql); while($aObj = mysql_fetch_object($aSql_query)) { $this->tpl->newblock("locatie"); $this->tpl->assign ("locatie",$aObj->location); } $aSql="SELECT page FROM banner_page ORDER BY id"; $aSql_query = mysql_query($aSql); while($aObj = mysql_fetch_object($aSql_query)) { $this->tpl->newblock("pagina"); $this->tpl->assign ("pagina",$aObj->page); } $this->tpl->assign ("emailvalue",$_POST[email]); $this->tpl->assign ("emailerror",$emailerror); } } public function parseLinks() { if(GetHandler::getCat()!="") $this->tpl->assign ("subtitel"," ~ ".GetHandler::getCat()); if($_POST[submit]) { $error = false; $name = htmlspecialchars($_POST[name], ENT_QUOTES); $url = htmlspecialchars($_POST[url], ENT_QUOTES); $url_link = htmlspecialchars($_POST[url_link], ENT_QUOTES); $email = htmlspecialchars($_POST[email], ENT_QUOTES); preg_match_all("/[A-Z]/", $_POST[name], $your_match) ; $total_upper_case_count = count($your_match [0]); if($total_upper_case_count>3) { $error = true; $nameerror = "U websitenaam bevat teveel hoofdletters."; } if($_POST[name]=="") { $error = true; $nameerror = "U moet uw websitenaam invullen."; } $aSql = mysql_query("SELECT * FROM links WHERE url LIKE '%".$_POST[url]."%'"); $indb = mysql_num_rows($aSql); if($indb!=0) { $error = true; $urlerror = "Uw website staat al in onze database."; } if(!ereg("^http://.+\..+$",$_POST[url])) { $error = true; $urlerror = "U moet uw websiteurl correct invullen."; } if(!ereg("^http://.+\..+$",$_POST[url_link])) { $error = true; $url_linkerror = "U moet de pagina waarop de link staat naar Website Promoten correct invullen."; } if(!ereg("^.+@.+\..+$",$_POST[email])) { $error = true; $emailerror = "U moet uw emailadres correct invullen."; } if($error) { $this->tpl->newblock("beginform"); $this->tpl->assign ("namevalue",$name); $this->tpl->assign ("nameerror",$nameerror); $this->tpl->assign ("urlvalue",$url); $this->tpl->assign ("urlerror",$urlerror); $this->tpl->assign ("url_linkvalue",$url_link); $this->tpl->assign ("url_linkerror",$url_linkerror); $this->tpl->assign ("emailvalue",$email); $this->tpl->assign ("emailerror",$emailerror); $aSql="SELECT id,name FROM links_cat ORDER BY id"; $aSql_query = mysql_query($aSql); while($aObj = mysql_fetch_object($aSql_query)) { $this->tpl->newblock("categorien"); $this->tpl->assign ("id",$aObj->id); $this->tpl->assign ("categorie",$aObj->name); if($aObj->id == $_POST[cat]) $this->tpl->assign("geselecteerd", " selected=\"selected\""); } } else { $insert = "INSERT INTO links (cat_id, name, url, url_link, email) VALUES ($_POST[cat], '$name', '$url', '$url_link', '$email')"; $query = mysql_query($insert)or die(mysql_error()); mail("info@websitepromoten.be", "Link Ruilen - Aanvraag", "Hallo webmaster, De website met volgende gegevens is toegevoegd aan de database: Categorie id: $_POST[cat] Naam website: $name Url website: $url Url pagina met link naar Website Promoten: $url_link E-mailadres: $email Admin pagina: http://www.websitepromoten.be/admin/ ", "From: $name<$email>\nReturn-path: $email"); $this->tpl->newblock("eindeform"); } } else { $this->tpl->newblock("beginform"); $this->tpl->assign ("urlvalue","http://"); $this->tpl->assign ("url_linkvalue","http://"); $aSql="SELECT id,name FROM links_cat ORDER BY id"; $aSql_query = mysql_query($aSql); while($aObj = mysql_fetch_object($aSql_query)) { $this->tpl->newblock("categorien"); $this->tpl->assign ("id",$aObj->id); $this->tpl->assign ("categorie",$aObj->name); if($aObj->name == GetHandler::getCat()) $this->tpl->assign("geselecteerd", " selected=\"selected\""); } } } public function parseContact() { if($_POST[submit]) { $error = false; $name = htmlspecialchars($_POST[name], ENT_QUOTES); $email = htmlspecialchars($_POST[email], ENT_QUOTES); $url = htmlspecialchars($_POST[url], ENT_QUOTES); $subject = htmlspecialchars($_POST[subject], ENT_QUOTES); $context = htmlspecialchars($_POST[context], ENT_QUOTES); if($_POST[name]=="") { $error = true; $nameerror = "U moet uw naam invullen."; } if(!ereg("^.+@.+\..+$",$_POST[email])) { $error = true; $emailerror = "U moet uw emailadres correct invullen."; } if(!ereg("^http://.+\..+$",$_POST[url]) && $_POST[url]!="" && $_POST[url]!="http://") { $error = true; $urlerror = "U moet uw websiteurl correct invullen."; } if($_POST[subject]=="") { $error = true; $subjecterror = "U moet een onderwerp invullen."; } if($_POST[context]=="") { $error = true; $contexterror = "U moet een bericht invullen."; } if($error) { $this->tpl->newblock("beginform"); $this->tpl->assign ("namevalue",$name); $this->tpl->assign ("nameerror",$nameerror); $this->tpl->assign ("emailvalue",$email); $this->tpl->assign ("emailerror",$emailerror); $this->tpl->assign ("urlvalue",$url); $this->tpl->assign ("urlerror",$urlerror); $this->tpl->assign ("subjectvalue",$subject); $this->tpl->assign ("subjecterror",$subjecterror); $this->tpl->assign ("contextvalue",$context); $this->tpl->assign ("contexterror",$contexterror); } else { mail("info@websitepromoten.be", "$subject", "$context $name $url ", "From: $name<$email>\nReturn-path: $email"); $this->tpl->newblock("eindeform"); } } else { $this->tpl->newblock("beginform"); $this->tpl->assign ("urlvalue","http://"); } } public function parseVoorwaarden() { } public function parseAdmin() { if(GetHandler::getId()!="" && GetHandler::getAction()!="") { if($_GET[action]=="goedkeuren" || $_GET[action]=="afkeuren") { $query = "UPDATE links SET accept='".GetHandler::getAction()."' WHERE id=".GetHandler::getId().""; mysql_query($query) or die(mysql_error()); $aSql="SELECT * FROM links WHERE id=".GetHandler::getId().""; $aSql_query = mysql_query($aSql); while($aObj = mysql_fetch_object($aSql_query)) { if(GetHandler::getAction()=="yes") { mail("$aObj->email", "Website goedgekeurd", "Geachte, Uw website, $aObj->name, is succesvol opgenomen op de startpagina van Website Promoten. Groeten, de webmasters http://www.websitepromoten.be", "From: Website Promoten\nReturn-path: info@websitepromoten.be"); } else { mail("$aObj->email", "Website afgekeurd", "Geachte, Helaas is uw website, $aObj->name, niet opgenomen op de startpagina van Website Promoten. Dit komt waarschijnlijk omdat het niet voldoet aan de voorwaarden: http://www.websitepromoten.be/voorwaarden Voor meer informatie kunt u ons altijd bereiken via info@websitepromoten.be. Groeten, de webmasters http://www.websitepromoten.be", "From: Website Promoten\nReturn-path: info@websitepromoten.be"); } } } else { $query = "UPDATE ads SET accept='".GetHandler::getAction()."' WHERE id=".GetHandler::getId().""; mysql_query($query) or die(mysql_error()); } } $aSql="SELECT * FROM links WHERE accept LIKE 'no' ORDER BY id"; $aSql_query = mysql_query($aSql); while($aObj = mysql_fetch_object($aSql_query)) { $this->tpl->newblock("valideren"); $this->tpl->assign ("categorie",$aObj->cat_id); $this->tpl->assign ("url",$aObj->url); $this->tpl->assign ("naam",$aObj->name); $this->tpl->assign ("url_link",$aObj->url_link); $this->tpl->assign ("id",$aObj->id); } $aSql="SELECT * FROM links WHERE accept LIKE 'yes' ORDER BY id"; $aSql_query = mysql_query($aSql); while($aObj = mysql_fetch_object($aSql_query)) { $this->tpl->newblock("goedgekeurd"); $this->tpl->assign ("categorie",$aObj->cat_id); $this->tpl->assign ("url",$aObj->url); $this->tpl->assign ("naam",$aObj->name); $this->tpl->assign ("url_link",$aObj->url_link); $this->tpl->assign ("id",$aObj->id); } $aSql="SELECT * FROM links WHERE accept LIKE 'never' ORDER BY id"; $aSql_query = mysql_query($aSql); while($aObj = mysql_fetch_object($aSql_query)) { $this->tpl->newblock("afgekeurd"); $this->tpl->assign ("categorie",$aObj->cat_id); $this->tpl->assign ("url",$aObj->url); $this->tpl->assign ("naam",$aObj->name); $this->tpl->assign ("url_link",$aObj->url_link); $this->tpl->assign ("id",$aObj->id); } $aSql="SELECT * FROM ads WHERE accept LIKE 'no' ORDER BY id"; $aSql_query = mysql_query($aSql); while($aObj = mysql_fetch_object($aSql_query)) { $this->tpl->newblock("validerenad"); $this->tpl->assign ("url",$aObj->url); $this->tpl->assign ("naam",$aObj->name); $this->tpl->assign ("locatie",$aObj->banner_location); $this->tpl->assign ("pagina",$aObj->banner_page); $this->tpl->assign ("url_banner",$aObj->url_banner); $this->tpl->assign ("id",$aObj->id); } $aSql="SELECT * FROM ads WHERE accept LIKE 'yes' ORDER BY id"; $aSql_query = mysql_query($aSql); while($aObj = mysql_fetch_object($aSql_query)) { $this->tpl->newblock("goedgekeurdad"); $this->tpl->assign ("url",$aObj->url); $this->tpl->assign ("naam",$aObj->name); $this->tpl->assign ("locatie",$aObj->banner_location); $this->tpl->assign ("pagina",$aObj->banner_page); $this->tpl->assign ("url_banner",$aObj->url_banner); $this->tpl->assign ("id",$aObj->id); } $aSql="SELECT * FROM ads WHERE accept LIKE 'never' ORDER BY id"; $aSql_query = mysql_query($aSql); while($aObj = mysql_fetch_object($aSql_query)) { $this->tpl->newblock("afgekeurdad"); $this->tpl->assign ("url",$aObj->url); $this->tpl->assign ("naam",$aObj->name); $this->tpl->assign ("locatie",$aObj->banner_location); $this->tpl->assign ("pagina",$aObj->banner_page); $this->tpl->assign ("url_banner",$aObj->url_banner); $this->tpl->assign ("id",$aObj->id); } } public function parse() { $this->tpl->assign ("titel",GetHandler::getSubject($this->page)); if($this->page == "home") { if(time()<1425164400) $this->tpl->assign ("advert","OpeningsurenGids.be - "); $this->parseColumn("links",5); $this->parseColumn("midden",5); $this->parseColumn("rechts",6); } elseif($this->page == "linkruilen") $this->parseLinks(); elseif($this->page == "admin") $this->parseAdmin(); elseif($this->page == "contact") $this->parseContact(); elseif($this->page == "adverteren") $this->parseAdverteren(); elseif($this->page == "voorwaarden") $this->parseVoorwaarden(); $this->tpl->printToScreen (); } } $index = new Index(); ?>